Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

Hakkında

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi olarak hedef kitle nezdinde, üniversitemizin daha da yüksek bir itibara sahip olmasını sağlamak için profesyonel, dinamik, yenilikçi ve toplumsal değerlerimizin bilincinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

İstanbul’dan dünyaya açılan yeni nesil devlet üniversitesi olarak üniversitemiz, dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için de lisansüstü çalışmalara ağırlık veren üniversitemiz, yenilikçi ve girişimci bir anlayışla araştırma üniversitesi olmayı kendine misyon edinmiştir. 

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi olarak ta üniversitemizin itibar yönetimine, kurumsal kimliğine ve kamuoyundaki imajına yönelik iletişim etkinliklerini başarıyla gerçekleştirmek temel hedefimizdir.

Bu çerçevede, bir yandan üniversitemiz içerisinde fakülte, enstitü ve birimlerle bilgi akışının ve kurumsal ilişkilerin düzenli bir şekilde temellendirilmesi ve yürütülmesi için çalışmalar yapan birimimiz; bir yandan da kamu, kurum ve kuruluşlarla üniversitemiz arasında köprü vazifesi görerek, sosyal paydaşlarıyla güçlü, sağlam ve güvenilir bağlar kurup, geliştirmeyi kendisine misyon edinmiştir.

Stratejik iletişim yönetimi, reklam, tanıtım, medya ilişkileri, basın takibi, pazarlama, organizasyon, marka, sosyal medya iletişimi vb. gibi tüm alt disiplinlerde çalışmalar yapan Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimimiz, üniversitemizin iletişim hedeflerinin belirlenmesi, üniversiteyi söz konusu hedeflere taşıyacak stratejilerin planlanması ve bu stratejilere uygun faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi için çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürmektedir. 

Üniversitemiz; akademik ve idari kadrosuyla, öğrencileriyle, yerleşkesiyle, kütüphanesiyle, yaptığı araştırmalarıyla dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında yer almayı hedeflemektedir. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimimiz de bu hedeflere ulaşabilmek, üniversitemizin itibarını oluşturup bu itibarın sürdürülebilir olmasını sağlamak üzere bir dizi işlevi bünyesinde üstlenmiştir.

Üniversitemizin çeşitli fakülte, bölüm, merkez ve ofisleri, üniversitemizin misyonunu gerçekleştirmek için var gücüyle çalışmalarını sürdürürken Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimimiz de üniversitemizin çalışmaları ve çeşitli faaliyetleri hakkında kamuyu bilgilendirmek, üniversite kurum kimliğini tanıtıcı ve geliştirici çalışmalara hız vererek, kurum kimliğini en iyi şekilde yansıtmayı kendine misyon edinmiştir.

Bu doğrultuda başlıca görevlerimiz;

 • Medya İletişimi
 • Dijital Mecralar Yönetimi
 • Sosyal Medya İletişimi ve Yönetimi
 • Kurumsal Kimlik ve Reklam
 • Kurum içi İletişim Yönetimi
 • Kriz Yönetimi ve İletişimi
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluk Yönetimi
 • Etkinlik Yönetimi

Medya İletişimi

 • Medya mensuplarıyla uzun soluklu, karşılıklı anlayışa dayalı ilişkileri üniversite yönetimi adına tesis etmek;
 • Üniversiteyle ilgili haber değeri taşıyan kurumsal enformasyonu, haber formatında medyaya düzenli ileterek, üniversitenin doğru zamanda ve doğru yerlerde gündeme gelmesi için çalışmak;
 • Basın bülteni, basın açıklaması, basın kiti, basın toplantısı, basın daveti/gezisi, röportaj gibi medyaya yönelik halkla ilişkiler malzeme ve yöntemlerinin kurumsal mesajlar doğrultusunda hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak;
 • Üniversitedeki akademik kişi ve birimlerin medya için güvenilir haber kaynağı olarak konumlanmasını sağlamak…

Dijital Mecralar Yönetimi

 • Üniversitenin web sitesinin içeriğinin ve tasarımının geliştirilmesini sağlamak;
 • İletişimci gözüyle, kurumsal mesajlar doğrultusunda çalışmalara yön vermek;
 • Aynı şekilde üniversitenin süreli yayınları ve projelerini dijital mecralara taşımak…

Sosyal Medya İletişimi ve Yönetimi

 • Üniversitenin, Facebook, Twitter, YouTube ve Google Plus gibi sosyal medya alanlarında yer almasını sağlamak;
 • Üniversiteyi sosyal medya üzerinde etkili bir şekilde konumlandırmak;
 • Hızlı değişen bu sosyal medya mecralarını takip ederek yeni tanıtım stratejileri belirmek ve uygulamak.

Kurumsal Kimlik ve Reklam

 • Kurumsal Kimlik kılavuzu hazırlamak;
 • Kurumsal kimliğe artı değer katabilecek trend ve değişimleri takip ederek, bunların birer iletişim fırsatına dönüşmesi için derlenen bilgiyi üniversite yönetimine sunmak;
 • Üniversitenin değişen çevresel koşullara uyum sürecini kolaylaştırmak, hızlandırmak;
 • Üniversitenin reklam ve kurumsal kimlik malzemelerinin (ilan, broşür, katalog, e- katalog, davetiye, kitapçık, afiş, poster, yıllık, rapor vb.) kurumsal mesajlar doğrultusunda tasarlanması veya tasarlatılması, basımı, dağıtımı gibi faaliyetleri koordine etmek.

Kurumiçi İletişim Yönetimi

 • Üniversitenin akademik ve idari personelini motive edecek, kurumsal kararlara katılımını, kurum kültürünü benimsemelerini teşvik edecek, kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlayacak, üniversite yönetimiyle tüm çalışanların ve öğrencilerin uyum içinde olmalarını destekleyecek iç iletişimi geliştirmeye yönelik projeleri hazırlamak ve uygulanmasını koordine etmek. 

Kriz Yönetimi ve İletişimi

 • Kurumsal itibarı olumsuz etkileyebilecek çeşitli dış ve iç riskleri, tehditleri tespit etmek, sorunların krizlere dönüşmemesi için bu konular hakkında üniversite yönetimini ve ilgili birimleri bilgilendirerek gerekli önlemlerin alınmasını teşvik etmek;
 • Kriz dönemlerinde kullanılmak üzere, kriz iletişimi planını hazırlamak/güncellemek;
 • Muhtemel kriz dönemlerinde ‘neler yapılması’, ‘nasıl davranılması’ ve ‘kime ne söylenmesi’ gerektiği konularında yönetim birimlerini bilgilendirmek…

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluk Yönetimi

 • Üniversitenin kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluk çalışmalarının hazırlanmasına ve uygulanmasına ilgili birimlerle birlikte çalışarak destek olmak, bu çalışmaların kamuoyunda gündeme gelmesi için çalışmak;
 • Üniversitenin çevresindeki yerel topluluklarla (ilçedeki halk, belediye, esnaf, devlet kurumları vb.) sürdürülebilir kalkınma bilinciyle olumlu ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için stratejik iletişim planına uygun olarak projeler hazırlamak ve uygulanmasını diğer birimlerin desteğiyle koordine etmek…

Etkinlik Yönetimi

 • Üniversitenin kurumsal itibarına katkı sağlayacak çeşitli etkinlikleri (festival, açılış, konferans, konser, tören, yarışma, şenlik vb.) düzenleyen etkinlik direktörüyle işbirliği halinde koordineli çalışmak;
 • Ayrıca üniversitenin sahip olduğu imkânları çözüm ortaklarıyla veya toplumla sağlıklı bir şekilde kiralama yöntemiyle paylaşmak, bu çerçevede iletişimde olunan altyüklenici firmalarla olan iş süreçlerini koordine etmek…